Porady prawne

WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. II

Właściciel nieruchomości poprzez złożenie odpowiedniego wniosku może wywłaszczoną nieruchomość zachować na określony czas. Jednak nie może z niej korzystać dłużej niż do czasu wykorzystania owej nieruchomości na cel na który nastąpiło wywłaszczenie. Przez okres trzech miesięcy od dnia w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna obowiązuje prawo do najmu, dzierżawy, użyczenia oraz trwałego zarządu […]

więcej

WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI CZ. I

Wywłaszczenie uregulowane jest w akcie prawnym najwyższej rangi, czyli w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski w art. 21 ust. 2. który brzmi „wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem”. Dokładnie sprecyzowane jest w art. 112 ust. 2-4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w której jasno jest wskazane, że wywłaszczenie nieruchomości […]

więcej

ODWRÓCONA HIPOTEKA CZ. II – PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Analizując art. 12 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym można dojść do jednoznacznych wniosków, że kredytobiorca ma prawo w ciągu 30 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Termin uważa się za zachowany, jeśli strona odstępująca złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod wskazany adres lub nada je w placówce operatora pocztowego. Dłuższy […]

więcej

ODWRÓCONA HIPOTEKA CZ. I

Wielu z nas może mylić odwróconą hipotekę z omawianą przeze mnie w poprzednich artykułach umową dożywocia. Konstrukcje obu instytucji mogą być w niewielkim stopniu do siebie podobne, jednakże przy bliższej analizie okazuje się, że są to dwie różne czynności. Jedyną podobną cechą jest fakt, że często dokonywane są przez osoby starsze, po 62. roku życia, […]

więcej