Działka budowlana na granicy Milicza

Działka budowlana na granicy Milicza

Cena  159 315 PLN

Cena za m2  95 PLN

Powierzchnia  1 677 m2

Powierzchnia działki  1 677 m2

Kształt działki  Nieregularny

Ukształtowanie działki  Płaska

Przeznaczenie działki  Budowlana

Opis

D Z I A Ł K A B U D O W L A N A

Zapraszam do zapoznania się z ofertą działki budowlanej zlokalizowanej na granicy Milicza. Teren dla ludzi ceniących sobie ciszę, spokój i bezpieczeństwo. Miejsce dla osób ceniących kontakt z przyrodą, spacery na łonie natury i wycieczki rowerowe.


P R Z E Z N A C Z E N I E - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczenie: MNu

1) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w dziedzinie rozwoju aktywności gospodarczej w połączeniu z miejscem zamieszkania;
2) dopuszczalna zabudowa budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, usługowymi i drobnej wytwórczości, na wydzielonych działkach, wyłącznie w układzie zabudowy wolnostojącej, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków w układzie zabudowy bliźniaczej i szeregowej;
4) dopuszcza się również zabudowę towarzyszącą budynkowi mieszkalnemu na tej samej działce, o łącznej powierzchni zabudowy i kubaturze nie większej niż 50 % wielkości ustalonych w planie dla budynku mieszkalnego i nie więcej niż po jednym z następujących obiektów na każdy budynek mieszkalny:
a) garaż dla samochodów osobowych, nie większy niż na trzy stanowiska postojowe,
b) budynek gospodarczy,
c) wiata,
d) altana ogrodowa
e) przydomowa oranżeria (ogród zimowy),
5) ponadto na terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych oraz budowli i urządzeń technicznych obsługujących zabudowę, takich jak :a) drogi wewnętrzne,
b) lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami i przyłączami, c) urządzenia melioracji wodnych,
d) przydomowe baseny i oczka wodne,
e) obiekty małej architektury,
f) wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej,
g) wolnostojące urządzenia reklamowe i informacyjne;
6) na wydzielonej działce budowlanej mogą być zlokalizowane budynki, o których mowa w pkt 2, łącznie lub oddzielnie, nie więcej niż po jednym, z zastrzeżeniem pkt 4;
7) wyznaczone na rysunku planu obowiązujące linie zabudowy dotyczą budynków mieszkalnych, usługowych i drobnej wytwórczości, natomiast dla budynków towarzyszących, o których mowa w pkt 4, należy traktować te linie jako nieprzekraczalne;
8) działalność usługowymi i drobnej wytwórczości nie może wywoływać uciążliwości powodujących przekroczenie standardów środowiska określonych w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, na granicy
z działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową;
9) na działce budowlanej należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowników budynków zlokalizowanych na tej działce, w ilości :
a) co najmniej dwa, ale nie więcej niż cztery dla każdego lokalu mieszkalnego, wliczając w to stanowiska postojowe w garażach i na podjazdach,
b) co najmniej jedno na każde 50 m2 powierzchni wewnętrznej lokalu użytkowego
lub budynku usługowego i drobnej wytwórczości, ale w sumie nie mniej niż cztery
i nie więcej niż 10, nie wliczając w to stanowisk postojowych urządzonych dla lokali mieszkalnych,
c) co najmniej jedno na każdych 2 pracowników mających miejsca pracy w budynkach o których mowa w pkt 5, lub co najmniej jedno na każde 20 m2 powierzchni wewnętrznej tych budynków, ale w sumie nie mniej niż cztery i nie więcej niż 10, nie wliczając w to stanowisk postojowych urządzonych dla lokali mieszkalnych;
10) dopuszcza się urządzenie wydzielonych miejsc postojowych, o których mowa w pkt 9, w pasie drogowym na odcinku przyległym do obsługiwanej działki, za zgodą zarządcy drogi - w takim przypadku nie ogranicza się ilości urządzanych miejsc postojowych;
11) brak możliwości urządzenia wymaganej ilości miejsc postojowych dla lokalu użytkowego, lub budynków usługowych i drobnej wytwórczości, o których mowa w pkt 2, zgodnie
z ustaleniami pkt 9 i 10, wyklucza możliwość ich lokalizacji;
12)powierzchnia wydzielanej działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż :
a) pod zabudowę budynkiem mieszkalnym 600 m2,
b) pod zabudowę budynkiem usługowym lub drobnej wytwórczości 300 m2,
13) powierzchnia wydzielanej działki budowlanej nie powinna być większa niż 1700 m2,
14) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej powinna wynosić odpowiednio :
a) pod zabudowę budynkiem mieszkalnym 20 m,
b) pod zabudowę budynkiem usługowym lub drobnej wytwórczości 15 m,
15) parametry określone w pkt 12 i 13 nie dotyczą działek wydzielanych pod poszerzenie istniejących działek budowlanych.
16) w przypadku gdy powierzchnia lub gabaryty działki podlegającej podziałowi uniemożliwiają wydzielenie działki o parametrach określonych w pkt 12 i 13, dopuszcza się odstępstwo od tych parametrów w granicach 20 %, nie więcej niż jednej z nowo wydzielanych działek budowlanych, przy czym podział powinien obejmować całą działkę gruntu, przeznaczoną choćby w części pod zabudowę;
17) dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, zgodnie z przepisami odrębnymi.


L O K A L I Z A C J A

- Duchowo, obok. Milicza,
- ok. 50 min. do Wrocławia
- w okolicy: lasy, sady, jeziora, szkoły, sklepy spożywcze,
- samo centrum Paku Krajobrazowego Dolina Baryczy,
- w niedalekiej odległości Stawy Mielickie (największe stawy hodowlane w Europie),


P O W I E R Z C H N I A

1677 m2


M E D I A

Uzbrojenie: prąd, woda, kanalizacja, światłowód - w drodze,


A T U T Y

- zaciszne i spokojne miejsce, z dala od zgiełku miasta
- idealna inwestycja swojego kapitału
- miejsce często odwiedzane przez mieszkańców Wrocławia

Media

Prąd  W drodze

Gaz  Nie

Okolica

Droga dojazdowa  Asfaltowa

Komunikacja  Autobus

Inne

Plan miejscowy  Plan zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie działki w planie lub studium  Budownictwo jednorodzinne indywidualne

Ogrodzenie  Brak

Pozycja na mapie

;

Agent nieruchomości

Michał Zwierz

Agent Nieruchomości

Napisz do mnie

Chcesz sprzedać/wynająć nieruchomość?
– zgłoś swoją ofertę

Wypełnij poniższe pola, skontaktujemy się z Tobą!